Privacy policy betreffende het gebruik van de website en het gebruik van cookies
4Werk is zich ervan bewust dat de privacy van zijn klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In deze policy wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

 1. Toepassingsgebied
  Deze website wordt beheerd door Proud Mary en Uruku. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat er geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie. Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens. Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.
 2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?
  U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken. Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan 4Werk de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken: naam, voornaam, adres, contactgegevens zoals e-mail, telefoon, mobiel en bedrijf.

  U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events). Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om: locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel; gps-signalen die door een mobiel toestel worden verstuurd), informatie van cookies of webbakens, gegevens die we krijgen via andere websites, telefoongesprekken…

  4Werk kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

 3. Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?
  4Werk verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden: om te reageren op uw (online) vragen over onze producten en/of diensten, om de door u bestelde producten en/of diensten te leveren, om onze producten en/of diensten te verbeteren, om klachten te onderzoeken, om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn…
 4. Hoe worden uw gegevens gebruikt?
  4Werk kan uw persoonsgegevens delen met: bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen, met iedere derde waarmee u ons verzocht hebt om uw persoonsgegevens te delen (zoals Facebook of andere sociale media), met de accounts die voor marketing doeleinden instaan en beheerd worden door derden die ons bijstaan zoals de verstrekkers van marketingondersteuning. Voorbeelden van dergelijke programma’s zijn Facebook Business Manager, Facebook Advertising Account…

  Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

  In het geval dat de activiteiten van 4Werk worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

  4Werk geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 5. Hoe gebruiken we cookies?
  Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over het gebruik van websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.
 6. Webbakens
  Sommige van onze webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die “webbakens” worden genoemd (ook bekend onder de naam “clear gifs”), waardoor we de gebruikers kunnen tellen die de betrokken pagina’s hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie waaronder een cookienummer, de datum en het tijdstip waarop de pagina wordt weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken is geplaatst. Ook externe adverteerders kunnen dergelijke webbakens plaatsen. Deze bakens bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een specifieke campagne te volgen.
 7. Rechten van de betrokkenen
  U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

  Indien u bij uw registratie op de website ervoor hebt gekozen om commerciële e-mails, new letters… van ons  te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert. Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op info@vierwerk.be. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming).

 8. Veiligheid
  4Werk spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

  Deze website kan links naar websites van derden bevatten. 4Werk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacy beleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

 9. Wijzigingen aan deze policy
  4Werk kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.